ANBI Informatie

 

Naam ANBI :

Stichting Jacobus "Natuurgebied Hanepoel"

Fiscaal nummer

8163.35.540

Contactgegevens :

Stichting Jacobus "Natuurgebied Hanepoel"
p/a Kerkstraat 38
2377 AT Oude Wetering
Telefoon 071- 3313542

Bestuurssamenstelling:     

Voorzitter : J. Kolijn
Secretaris : C.B. van der Geest
Lid: G.P. Vergunst

 

Het beleidsplan

De stichting Jacobus "Natuurgebied Hanepoel", opgericht in 1998, zet zich in voor het behoud van natuurwaarden in het gebied de Hanepoel. door:

 • het verkrijgen, verbeteren en beheren van al of niet vervuilde percelennatuurgebied in het gebied;
 • de bescherming en de eventuele uitbreiding van rietland en rietkragen in het gebied ter ontwikkeling van natuurwaarden;
 • het creëren en verbeteren van groeiomstandigheden tot behoud en uitbreiding van plant- en diersoorten;
 • het oeverbeheer ter bestrijding van de reeds ingezette en dreigende verdere afkalving van het gebied;
 • het vervullen van een voorbeeldfunctie in het kader van het landschapsbeheer voor het Kaaggebied en de directe omgeving van de Hanepoel in het bijzonder;
 • het streven naar de uitbreiding van het beheer over andere terreinen in het gebied;
 • het al of niet in samenwerking met Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden om de bovenvermelde doelstellingen te bereiken, dan wel te verbeteren of uit te bereiden;
 • het werven van fondsen om aan het geheel een praktische invulling te geven.

 

Eigendoms- en beheerssituatie

De Stichting heeft in eigendom 1.5 hectare, en beheert ca 4.5 hectare. Drie hectare zijn in bruikleen van Bureau Beheer Landbouwgronden (1,5 ha.), het Hoogheemraadschap van Rijnland (ca 0.3 ha.), een particulier (0,4 ha.) en van de voorzitter (0,3 ha.).

 

Het beheer

Het beheer omvat kort gesteld het beheer van het rietland, het onderhoud van de oevers, maaien van de grasvegetaties en het laten begrazen van de weiden. Zoveel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van het aanwezige materiaal. Bijvoorbeeld voor het maken van de beschoeiing worden wilgenstaken benut, voor het ophogen van paden het maaisel. Daarnaast wordt aangespoeld vuil afgevoerd. Hekken worden geplaatst en onderhouden om vandalisme te voorkomen Daarnaast vinden regelmatig inventarisaties plaats van de aanwezige plant- en diersoorten. Groot compliment is de aanwezigheid van een slak van de rode lijstsoort, te weten de zeggekorfslak.

 

Maatschappelijke importantie

In de loop der jaren is de leefbaarheid van deze bijzondere oeverzone sterk vergroot. Waren het in eerste instantie vooral de vrijwilligers en de bestuursleden van de Stichting en de watersporters die de verrijking van de oevervegetatie konden ervaren_ Op dit moment is een wandelpad gemaakt door de weide en enkele malen per jaar wordt het oeverland zelf opengesteld als onderdeel van een (tijdelijke ) wandelroute.

 

Financieel beheer

De Stichting stelt jaarlijks een jaarrekening op waarvan onderdeel de balans. Er is een stichtingsbankrekening. De inkomsten van de Stichting bestaan uit incidentele subsidies en donaties. De uitgaven worden beperkt door de inzet van vrijwilligers.

 

Het stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit drie leden. De voorzitter is de oprichter van de stichting. De grond, in oorsprong aangekocht door de heer Kolijn, is met uitzondering van een klein deel in eigendom overgedragen aan de Stichting.

 

Toekomst

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2015 de aan de landtong grenzende Leendert den Boerspolder onder water gezet. De Stichting heeft het beheer over dit gebied verkregen en heeft er inmiddels een uitkijktoren geplaatst. Er worden educatieve rondleidingen gehouden onder leiding van een gids.

 

Situering beheersgebied

De Hanepoel is de meest noordelijke poel van het Kagerplassengebied, onderdeel van het Hollandse Plassen-gebied. Het water sluit aan op de Haarlemmermeer ringvaart. Het door de stichting beheerde gebied bevindt zich aan de oostzijde van de Hanepoel.

Het water is verboden voor motorboten. Er passeert een kanoroute.

 

Planologische bestemming

De Hanepoel, gelegen in de gemeente Kaag en Braassem, is onderdeel van het Groene Hart. Het wordt in de structuurvisie van de provincie benoemd als: gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap.

Het is een bijzonder cultureel erfgoed (kroonjuweel) mede omdat de droogmakerij als eenheid herkenbaar is. Het is daarom benoemd als onderdeel van een provinciaal landschap (2010). Het agrarische gebied zal kunnen worden benut om in te spelen op de verbindingen tussen stad en platteland en het is belangrijk weidevogel-gebied.

 

In concreto

De Stichting heeft van een voormalig saaie oeverstrook waar afkalving grote schade had veroorzaakt een waar lustoord gemaakt voor plant en dier en voor de mens. De landschappelijke waarde is ook in vergelijking met aangrenzende regulier beheerde oeverzones sterk verhoogd. Door de diversiteit van nat-droog gradienten is het aantal voorkomende plant- en diersoorten groot. Het beheersgebied is in de loop der jaren stevig uitgebreid.

De gemeente heeft een gedoogvergunning afgegeven voor een overnachtingsplaats voor kanoërs (2009). Maximaal vijf plekken zijn toegestaan. Er moet hiervoor wel een toiletvoorziening worden geplaatst.

Met het Hoogheemraadschap van Rijnland zal worden overlegd over het toekomstig beheer van de landtong. Door de scheepvaart op de ringvaart vindt sterke afkalving van de oevers plaats. Dit vergt een bovenmatige inzet. Er zal een technische in greep nodig zijn om een en ander te consolideren.

 

Het beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur is onbezoldigd en de vrijwilligers leveren belangenloos hun prestatie.

 

De doelstelling

Deze staat beschreven in het beleidsplan en luidt als volgt:

De stichting Jacobus "Natuurgebied Hanepoel", opgericht in 1998, zet zich in voor het behoud van natuurwaarden in het gebied de Hanepoel, door:

 • het verkrijgen, verbeteren en beheren van al of niet vervuilde percelennatuurgebied in het gebied;
 • de bescherming en de eventuele uitbreiding van rietland en rietkragen in het gebied ter ontwikkeling van natuurwaarden;
 • het creëren en verbeteren van groeiomstandigheden tot behoud en uitbreiding van plant- en diersoorten;
 • liet oeverbeheer ter bestrijding van de reeds ingezette en dreigende verdere afkalving van het gebied;
 • het vervullen van een voorbeeldfunctie in het kader van het landschapsbeheer voor het Kaaggebied en de directe omgeving van de Hanepoel in het bijzonder;
 • het streven naar de uitbreiding van liet beheer over andere terreinen in het gebied;
 • het al of niet in samenwerking met Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden om de bovenvermelde doelstellingen te bereiken, dan wel te verbeteren of uit te breiden;
 • het werven van fondsen om aan het geheel een praktische invulling te geven.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten zijn een weerkerend patroon van liet beheer. Dit beheer omvat:

Het beheer van het rietland, het onderhoud van de oevers, maaien van de grasvegetaties en het laten begrazen van de weiden. Zoveel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van het aanwezige materiaal. Bijvoorbeeld voor het maken van de beschoeiing worden wilgenstaken benut, voor het ophogen van paden het maaisel.

Daarnaast wordt aangespoeld vuil afgevoerd. Hekken worden geplaatst en onderhouden om vandalisme te voorkomen Daarnaast vinden regelmatig inventarisaties plaats van de aanwezige plant- en diersoorten. Groot compliment is de aanwezigheid van een slak van de rode lijstsoort, te weten de zeggekorfslak.

 

Financiele verantwoording

Balans Stichting Jacobus "Natuurgebied Hanepoel" per 31 december 2022

Landerij/dijk/water                      E 41.034.15     Leningen    E 42.162,35
Postgiro E 19.112,26     Rekening courant J. Kolijn  E 4.796,48
    

    Exploitatieresultaat 1999-2022

 E 13.187,58
 
 
  E 60.146,41   E 60.146,41

 

Exploitatie-overzicht Stichting Jacobus "Natuurgebied Hanepoel" 2022

Ontvangsten Euro
 Ontvangen donaties 105, --
 Ontvangen vergoeding gewasschade  735,43
 Opbrengst Excursies 110, --
 HH Rijnland, bijdrage kosten onderhoud terrein 3.497, --
Schenking  5.500 ,--
   __________
  9.947,43
   ========
 Uitgaven  
 Bankkosten 168,75
 Aanschaf gereedschappen 240,79
Onderhoud werkmateriaal/gereedschap 585,67
 Heffingen onr. goed  152.05
 Vergunningen 71,48
 Kosten maaiwerk, kantsnijden en sloten 803.92
 Administratiekosten 34,93
 Kosten elektra 525,13
   __________
  2.582,72
   ========